De advocaten van Frankrijk online!


De opening van de rekening en rechtspersoon - Proefschrift


De rekeningen zijn onderworpen aan de gewone regels

De bankrekening kan worden gedefinieerd als een tabel of een ander document van de kredieten en schulden tussen een bankier en zijn cliënt (art van het wetboek van koophandel)Daarom is het een boekhoudkundig document waarin de tracks van de activiteiten uitgevoerd door de klant in zijn relatie met een kredietinstelling. Dit is niet om te zeggen dat alle bancaire transacties beheerst door één gemeenschappelijke rekening.

De praktijk bank kent de verschillende rekeningen van de aard van ongelijksoortige is onderworpen aan specifieke regels: de lopende rekening te storten of een aantal speciale rekeningen omvat spaarrekeningen, meerdere accounts en accounts met meerdere houders.

Het aantal bankrekeningen aanzienlijk toegenomen in de afgelopen jaren als gevolg van de effecten van de economische en handel, maar ook door de actie van de wetgever die, om redenen monetair en fiscaal te stimuleren, of zelfs opgelegd het gebruik van bancaire instrumenten. Het openen van een bankrekening is een noodzaak geworden voor alle natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als het openen en het gebruik van een bankrekening geworden handelingen ongemerkt bepaalde acties kunnen gevolgen hebben dat het beter is om te weten (volmacht, gezamenlijke rekening) Het openen van een rekening roept vragen op met betrekking tot met name de vrijheid van het contract (§), om de formaliteiten in acht worden genomen voor de opening van de rekening (§) en de verplichtingen van de bank met betrekking tot de opening (§) Het openen van een bankrekening vormt een eerste vraag over de mogelijkheid om voor een bank te weigeren openen van een rekening aan een aanvrager. Deze vraag roept andere vragen: - Welke mate van autonomie van de wil en de vrijheid voor een bank voor het aangaan van een overeenkomst. De bank vervult een publieke service te voorkomen dat te weigeren een rekening te openen bij een klant. De account-overeenkomst is een overeenkomst intuitu personae Is er een recht om een account als een uitvloeisel van de verplichting gemaakt in sommige gebieden door de wetgever of door de praktijk van het openen van een bankrekening.

Al deze vragen kunnen worden teruggebracht tot twee problemen: De vrijheid van de overeenkomst (Een) en het recht om een account aan (B) De uitoefening door de bank van een opdracht van openbare dienst niet voorkomen dat het weigeren een rekening te openen van een aanvrager (de consument) zonder dat zij zichzelf blootstellen aan de straf van weigering om de overeenkomst ingevolge artikel van het koninklijk besluit betreffende de bescherming van de consument en door de hoofdstukken negen en veertig en van de wet n° m - op de vrijheid van de prijzen en de mededinging, of enige andere straf.

De vrijheid voor de bank te weigeren contract is opgenomen, impliciet, door de wetgever, zonder twijfel vanwege het karakter van intuitu personae van de relatie tussen de bank en haar klant. De mogelijkheid voor de bank om te weigeren om een rekening te openen waarbij andere vrijheden, zoals de mogelijkheid om, in het kader van een commerciële beleid van uitsluiting van kleine rekeningen, het openen van de rekening met een voorafgaande betaling van een bepaalde som geld. Het recht om een bank te weigeren contract moet gecombineerd worden met het recht van een natuurlijke persoon of juridische entiteit om een bankrekening te openen. Met inachtneming van de in deze wet, in artikel van de bankwet voorziet dat"Elke persoon die niet over een rekening-courant en werd geweigerd door één of meer banken, de opening van een rekening nadat u hebt aangevraagd via een aangetekende brief met bericht van ontvangst, kunnen op verzoek van de Bank Al-Maghreb aanwijzen van een kredietinstelling waarop het kunnen openen van een dergelijke rekening. Wanneer het van mening is dat de weigering niet gegrond is, de Bank Al-Maghreb verwijst naar de kredietinstelling die de rekening zal worden geopend. De laatste beperking kunnen opleggen aan de diensten in verband met de opening van de rekening bij de kassa van activiteiten". De bank aangewezen en door de Bank Al-Maghreb kan niet weigeren de rekening te openen, onder straffe van lijden tuchtrechtelijke aansprakelijkheid, maar kan worden beperkt door de werking van het account van de cash transacties, namelijk de ontvangst en overdracht van middelen. De bancaire wet bevat geen bepaling met betrekking tot de mogelijkheid voor de bank om de account te sluiten na de opening, of voor het maken van dit hek heeft de overeenkomst of ten minste de voorafgaande informatie van de Bank Al-Maghreb kunnen We zeggen dat dit de afsluiting is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van zestig dagen, zoals bepaald door artikel van het wetboek van koophandel. Het is aan de klant om het initiëren van een ander proces met de Bank Al-Maghreb voor de aanwijzing van een bank waarmee hij kan open zijn rekening. Voorafgaand aan de opening van een rekening, kan de bank te houden aan bepaalde formaliteiten, met name ten aanzien van de verificatie van de identiteit en het adres van de aanvrager (A) is, de capaciteit en bevoegdheden (B). Voorafgaand aan de opening van een rekening, de bank is verplicht om het verzamelen van de identificatie gegevens van haar klanten en hun adressen. De bank is verplicht te controleren of de identiteit van iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die vraagt om de opening van een rekening. Verschillende wettelijke en reglementaire teksten zijn gewijd aan deze bepaling en een lijst van de documenten aangevraagd te worden door de bank voor dit effect. Het is te begrijpen dat een bank moet weigeren een document dat is manifest onwaar, zonder aansprakelijk als het product is in het uiterlijk van de r-reguliere. De bankier is nodig om te controleren of niet alleen het bestaan van een adres, maar de juistheid van dit adres. Hiertoe is een welkomstbrief wordt verstuurd naar de client bij het openen van de account. In het geval van een onjuist adres, de kredietinstelling moet zorgen voor het op enigerlei wijze het exacte adres. Als dat niet lukt, kan hij weigeren van de inschrijving in een relatie, en om verder te gaan, indien van toepassing, bij de afsluiting van de rekening, en dit op straffe van het betrekken van zijn aansprakelijkheid.